zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Terapia logopedyczna

Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek:

 • ucznia
 • rodziców
 • nauczyciela, wychowawcy
 • pedagoga
 • psychologa
 • logopedy
 • doradcy zawodowego
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia zaburzeń mowy uczniów,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych , w tym współpraca ze środowiskiem ucznia.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania te mają na celu:

 • korygowaniem wad i zaburzeń mowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • budowanie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnej , doskonalenie wymowy już ukształtowanej ( w tym alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji)
 • usprawnianie percepcji słuchowej oraz techniki czytania i pisania,


Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny w szkole wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe do diagnozy i terapii logopedycznej. Jest to zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komputerowe programy logopedyczne są narzędziem wspomagającym klasyczną terapię logopedyczną, nieocenioną pomocą w utrwalaniu głosek, a stosowane z umiarem i pod okiem logopedy przynoszą naszym podopiecznym wymierne korzyści.

Zastosowanie obok tradycyjnych ćwiczeń przed lustrem zabawowej formy programów komputerowych zwiększa motywację uczniów do pracy, podnosi koncentrację uwagi, a tym samym wpływa na zwiększenie efektywność terapii. Szybko można sprawdzić poprawność wykonania ćwiczeń, skorygować błędy i uczyć się samokontroli.

Odpowiednio dobrany stopień trudności ćwiczeń, ich atrakcyjna forma i oczekiwana nagroda w formie niespodzianki dodatkowo angażują uczniów. Zastosowanie multimedialnych programów , atmosfera życzliwości i emocjonalnego bezpieczeństwa sprawiają, że nasi uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.


Ramowy program terapii logopedycznej:

Diagnoza logopedyczna.

Badanie logopedyczne polega na badaniu sprawności i budowy artykulatorów, badaniu nadawania i rozumienia mowy, sprawdzeniu płynności i prozodii mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego.

Nauczyciel analizuje także poziom techniki czytania i pisania. W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, ). Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej

 

 1. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek.

 

Ćwiczenia oddechowe:

 • wyrabianie oddechu dla mowy, ć· w. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ć· w. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
 • ćwiczenia emisyjno- głosowe : wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ć· w. umiejętności modulowania siły głosu

Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy

 • wywołanie głoski w izolacji.
 • utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, sylabach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), wyrażeniach i zdaniach.
 • ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach.
 • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie kontrolowanej i spontanicznej w opowiadaniach, rozmowach kierowanych, tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.

 • ćwiczenia rozwijające percepcje słuchową : rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, pamięci słuchowej
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia i zabawy z muzyką- logorytmika.
 • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

Skuteczność terapii logopedycznej zależy od:

 • wczesnego rozpoczęcia terapii, wieku dziecka, w którym rozpoczęto terapię
 • rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
 • sprawności umysłowej dziecka,
 • sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • sprawnością słuchu fizycznego i fonemowego
 • systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu,
 • aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,

 
Opracowała : mgr Aneta Rutkowska

 

Zasady domowej terapi logopedycznej dla rodzica