zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Korekcyjno-kompensacyjne:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia prowadzi nauczyciel terapeuta. Liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów.

Ta grupa dzieci jest przedmiotem szczególnej troski nauczyciela i rodziców. Ustalona diagnoza na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych pozwala na dotarcie do przyczyn i mechanizmów warunkujących złe funkcjonowanie dziecka w sytuacjach szkolnych, jego trudności w nauce i przystosowaniu społecznym.