zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Informacja o wyborze oferty

 

Płońsk, dnia 26.10.2011 roku
Znak sprawy: ZP-PN-1/2011
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: ZP-PN-1/2011) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachu i elewacji budynku ZS Nr 3 w Płońsku” na podstawie ogłoszenia Nr 326202-2011  z dnia 10.10.2011r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
(zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zs3plonsk.webh.pl
 
Na podstawie art.92  ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11A, 09-100 Płońsk  informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
 
ATB” Andrzej Błażejewski
09-442 Rogozino, ul. Lipowa 1
Fax: 24 263 79 13
Cena oferty:  96 979,82 zł
 
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. najniższa cena, oferta Wykonawcy otrzymała największa ilość punktów tj. 100,00 pkt. Poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.
 
Nr oferty Wykonawca Punktacja w kryterium cena /pkt/ Łączna punktacja pkt/ 
1
1. Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85
fax:  29 717 04 67
Cena oferty: 119 566,46 zł
81,11 81,11
2

Usługi Ogólnobudowlane
Tomasz Marzęcki
Wychódźc 65 ,09-150 Czerwińsk n/Wisłą fax: 24 231 61 92
Cena oferty: 156 731,06 zł

61,88 61,88
4 „ATB” Andrzej Błażejewski
09-442 Rogozino ul. Lipowa 1 Fax: 24 263 79 13
Cena oferty:  96 979,82 zł
100,00 100,00