zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Wewnętrzne procedury prowadzenia dokumentacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju

I.Narzędzia diagnostyczne, wieloprofilowa diagnoza dziecka i rodziny:
  1. Karty oceny poziomu funkcjonowania dziecka ( Załącznik nr 1) stanowią przykładowe narzędzie  służące  ustaleniu aktualnej  i najbliżej sfery rozwoju dziecka.
  2. Karty oceny poziomu funkcjonowania dziecka mogą być modyfikowane przez zespół pracujący z dzieckiem i dostosowane do jego wieku i potrzeb rozwojowych
  3. Zadania diagnostyczne, których dziecko nie wykonuje w pełnym zakresie są podstawą do opracowania bądź korygowania  Indywidualnego Programu Wczesnego wspomagania rozwoju w każdej z badanych sfer.
  4. Specjaliści pracujący z dzieckiem w celu pogłębienia diagnozy funkcjonalnej  mogą dodatkowo stosować inne narzędzia badawczo- diagnostyczne.
  5. Uzupełnieniem wieloprofilowej diagnozy są również:
  • a) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szczególnie  zawarte w niej zalecenia
  • b) wywiad z rodzicem/ opiekunem dziecka
  • c) dostarczona przez rodzica/ opiekuna dodatkowa dokumentacja dziecka

      6.Dokumentacja  rejestrująca oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka ma charakter ciągły, obejmujący cały okres pobytu dziecka    w szkole.

 

2. Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinien zawierać:

b) metody i formy pracy,
d) zadania  i formy ich realizacji ( przykładowe aktywności lub czynności) w odniesieniu do wszystkich badanych sfer funkcjonowania dziecka,
f) proponowane formy  wsparcia rodziny
h) podpisy członków Zespołu.
3. Rodzice dziecka mogą  brać czynny udział przy opracowaniu Indywidualnego programu wczesnego wspomagania,  mają też prawo   wnosić do niego uwagi , które powinny być uwzględniane przez specjalistów pracujących z dzieckiem i zanotowane w rubryce „uwagi”

5. W szczególnych przypadkach ( choroba dziecka, mała liczba godzin itp.) po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,  termin ten może ulec wydłużeniu 

 

 
w roku szkolnym dokonuje analizy postępów pracy z dzieckiem (wypełnia Karty oceny funkcjonowania) i przynajmniej raz w roku opracowuje  Kartę Postępów dziecka (przykładowy wzór: Załącznik nr 3)
3. Wskaźnikami stopnia opanowania ćwiczonych umiejętności jest samodzielność dziecka  podczas wykonywania  zaplanowanych zadań lub   zakres udzielanej  mu  pomocy.  Wskaźniki notowane są na bieżąco
w Kartach oceny funkcjonowania.
5. Karta Postępów dziecka przekazywana jest rodzicom, jej kopia pozostaje w dokumentacji dziecka.
i znajduje się w dokumentacji dziecka
8. Zespół specjalistów pracujących z dzieckiem nie później niż tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym (półrocznym i rocznym)  posiedzeniem Rady Pedagogicznej składa do koordynatora zespołu wczesnego wspomagania rozwoju sprawozdanie podsumowujące prace z dzieckiem i jego rodziną. W sprawozdaniu powinny być zamieszczone informacje o :
a) wieku dziecka
c) skuteczności zajęć ( progres lub ewentualny regres, w jakich sferach rozwojowych
e) współpracy z rodzicami ( na podstawie własnych obserwacji
f) ilości i  formach zrealizowanego wsparcia wobec rodziny dziecka,
h) inne np. zalecenia i wnioski
9. Koordynator WWR składa według powyższego wzoru informacje zbiorcze do dyrektora szkoły.
<div style="\"text-align:" justify;\"="">