zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Historia szkoły

 

Myśli, które nabraly realnych kształtów"- tak początki szkoły specjalnej w Płońsku, określała założycielka i pierwsza Pani Dyrektor placówki - Teresa Liberadzka.
 
Wydarzenie to miało miejsce w roku 1968. Dziedzictwo intelektualne i praktyczne Marii Grzegorzewskiej, Janiny Doroszewskiej i Janusza Korczaka właśnie w latach 60 - tych, zaczeło być urzeczywistniane w oddzielnych szkołach specjalnych realizujących program dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła ta została zlokalizowana w gmachu Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Wolności 2. Wydzielono jej dwie izby lekcyjne i pokoik na kancelarię szkolną. Grono pedagogiczne liczyło czworo nauczycieli: Panią Teresę Liberadzką, Annę Peter, Zofię Głuskowską i Szymona Łepkowskiego. Muszę zaznaczyć, iż była to tylko Szkoła Podstawowa, liczyła w pierwszym roku pracy 84 uczniów. Idee przyświecające założycielom szkoły, wydają się być aktualne do dziś. W kronice szkolnej z 1968 roku napisano: "Wiemy przecież, że los naszych podopiecznych posiada mroczną barwę. Nie tylko ze względu na swoje upośledzenie, ale również ze względu na obojętność trudnych rodziców i znieczulicę społeczną. Dążeniem naszym jest pokazać to dziecko społeczeństwu, pokazać od strony najlepszej, gdy jeszcze pozostaje ze szkołą zintegrowane". Działalność szkoły nabierała rozmachu.
 
W 1971r. placówka została przeniesiona do oddzielnego budynku przy ulicy Młodzieżowej 11 (obecnie budynek "A"), w którym wcześniej znajdowało się przedszkole. Rok 1972 przyniósł kolejne ważne wydarzenie. Została powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, która miala przygotowywać wychowanków do życia w dorosłym społeczeństwie i do uczestnictwa w pracy zawodowej. W roku 1973 rozdzielono Szkołę Podstawową i Szkołę Zawodową.
 
Dyrektorem Szkoły Zawodowej była Pani Teresa Liberadzka, a Szkoły Podstawowej (a od roku 1975 obydwu szkół) Pan Zdzisław Malczewski. Za kadencji tego dyrektora intensywnie rozwinęło się kształcenie zawodowe uczniów. Odbywało się ono w zakładach pracy na terenie całego ówczesnego województwa ciechanowskiego (co jest tradycją do dnia dzisiejszego). Uczniowie orzymywali w zakładach pracy wynagrodzenie, a po ukończeniu praktyk nie było problemu z zatrudnieniem (wychowankowie przeważnie zostawali zatrudniani w zakładzie, w którym odbywali praktyki).
 
W roku 1977 uruchomione zostaly szkolne warsztaty introligatorskie, znajdujące swoją siedzibę w budynku szkolnym w Arcelinie. Warsztaty te rozwiązywaly problem kształcenia zawodowego dla dzieci z bardziej złożonymi upośledzeniami. Warto przypomnieć, że funkcjonowanie tych warsztatów przynosiło wymierne efekty finansowe dla szko?y. Produkowano koperty, zeszyty, a w papier zaopatrywano całe Kuratorium Ciechanowskie. W roku 1986 z drugiego budynku przy ulicy Młodzieżowej "wyprowadził się" do nowego lokalu, Dom Dziecka i w tym czasie otrzymaliśmy nowe klasy lekcyjne. Kadra nauczycielska - szeroko wykwalifikowana do pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo - pracowała na zmianę zarówno w szkole podstawowej i szkole zawodowej.
 
W szkole działała Organizacja Harcerska kierowana przez Kazimierza Izydorczaka. Organizowane były - pod nadzorem Zbigniewa Tarwackiego - piesze obozy wędrowne, między innymi szlakiem Grunwaldzkim, cieszace się dużym zainteresowaniem i ogromną popularnością. Wraz ze zmianą ustrojową, zaczęła zmieniać się nasza placówka.
 
W roku 1991 dyrektorem został Pan Zbigniew Tarwacki. Za jego kadencji szkoła rozwinęła swoje funkcje opiekuńczo - wychowawcze. Została podpisana umowa o współpracy i pomocy z zakładem Ford Poland. Stał się on zakładem, który pełnił nad szkołą patronat. Ford sprezentował pracownię komputerową i najnowszy model samochodu Ford Tranzit do przewozu uczniów. Z okazji świąt uczniowie ze wszystkich typów szkół otrzymują prezenty i paczki od sponsora. Ford pomaga również organizować uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 
Dyrektor Tarwacki przeprowadził generalny remont w budynku "A". Został on powiększony o nowoczesne sale lekcyjne i salę komputerową oraz profesjonalną pracownię technologii przedmiotów zawodowych. W ramach reformy systemu oświaty utworzone zostało Gimnazjum Specjalne, a z połączenia wszystkich typów szkół powołany został Zespół Szkół Specjalnych.
 
W roku szkolnym 2002/03, odchodzącego na emeryturę Zbigniewa Tarwackiego, na stanowisku Dyrektora Szkoły zastąpiła Pani Irena Olszewska - Kon. Priorytetem w najbliższym czasie będą działania w celu utworzenia Powiatowego Centrum Kształcenia Specjalnego, którego celem będzie otoczenie wszechstronną i wyspecjalizowanąa opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną z powiatu płońskiego. 
 
Obecny zespół pedagogiczny, pragnie z zapałem kontynuować pracę i idee prekursorów pedagogiki specjalnej i pionierów szkolnictwa specjalnego w Płońsku. Chcemy z pasją pracować dla dobra dzieci pokrzywdzonych, biednych i upośledzonych. Cel, który nam przyświeca - wszechstronny rozwój naszych wychowanków - będziemy realizować i przekazywać z gorącymi sercami, otwartymi głowami i uśmiechem na ustach.
 
Artur Czapliński, listopad 2003